Chia sẻ lên:
DMVCONTROL chuyên Giám định thương mại đa năng với phạm vi hoạt động rộng lớn bao gồm: Giám định hàng hoá, giám định hàng hải, giám định kỹ thuật công nghiệp,\...phục vụ yêu cầu thương mại và yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. 
Tư vấn quản lý & áp dụng hệ thống ISM, ISPS trong hàng hải và các tiêu chuẩn quốc tế ISM, ISO, HACCP, SA\...

Giấy phép khử trùng