DANH MỤC GIẤY PHÉP DMVCONTROL

STTNỘI DUNGGHI CHÚ
STTNỘI DUNG GHI CHÚ
HẠNG MỤC BÀN GIAOCHI TIẾT
IGIẤY PHÉP SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
1GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (BẢN CHÍNH)Thay đổi lần thứ 6, ngày 16/07/2015
2GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (BẢN CHÍNH)Thay đổi lần thứ 7, ngày 29/08/2018
3GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (BẢN CHÍNH)Thay đổi lần thứ 8, ngày 20/07/2020địa chỉ công ty về Q9
4GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN (BẢN CHÍNH)Thay đổi lần thứ 9, ngày 11/08/2020đổi người đại diện pháp luật (Anh Hài)
5GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH (BẢN CHÍNH)Thay đổi lần thứ 1, ngày 06/11/2018Chi Nhánh Cần Thơ
6GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (BẢN CHÍNH)Cấp ngày 29/03/2018Địa điểm kinh doanh cty
7THÔNG BÁO + HỒ SƠ ĐĂNG KÝ - CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH (BẢN CHÍNH)Ngày 17/12/2018
8GIẤY XÁC NHẬN - VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 16/07/2015
9THÔNG BÁO - VỀ VIỆC ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ MẪU CON DẤU CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 04/08/2015
10GIẤY XÁC NHẬN - VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 22/08/2017
11GIẤY XÁC NHẬN - VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 03/05/2018
12GIẤY XÁC NHẬN - CÔNG BỐ THAY ĐỔI CỦA DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 03/05/2018
13GIẤY XÁC NHẬN - VỀ VIỆC THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP (BẢN CHÍNH)Ngày 29/08/2018
IIGIẤY PHÉP BỘ KHOA HỌC
1GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH (BẢN CHÍNH)Số 2253/TĐC - HCHQ ngày 12/09/2017Có phụ lục
2THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 23/2015/TT-BKHCN (BẢN CHÍNH)Số 3801/BKHCN - ĐTG ngày 13/11/2017Có phụ lục
3GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH (BẢN CHÍNH)Số 200/TĐC - HCHQ ngày 21/01/2019Có phụ lục
4THÔNG BÁO DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH THEO QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 23/2015/TT-BKHCN (BẢN CHÍNH)Số 817/BKHCN - ĐTG ngày 26/03/2019Có phụ lục
5GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH - GIÁM ĐỊNH THÉP (BẢN CHÍNH)Số 1842/TĐC - HCHQ ngày 27/06/2019Có phụ lục
6QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH - GIÁM ĐỊNH THEO QUYẾT ĐỊNH 18 (BẢN CHÍNH - 2 BẢN)Số 2370/QĐ - BKHCN ngày 15/08/2019
7CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH (BẢN CHÍNH)Số 2254/TĐC - HCHQ ngày 12/09/2017
8CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH (BẢN PHOTO)Số 3195/TĐC - HCHQ ngày 06/11/2018
9CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH (BẢN CHÍNH)Số 364/TĐC - HCHQ ngày 01/02/2019
10CÔNG VĂN TRẢ LỜI VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ ĐÃ QUA SỬ DỤNG (BẢN CHÍNH)Số 2020/BKHCN - ĐTG ngày 09/07/2019
11CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC TẾ TẠI TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH (BẢN CHÍNH)Số 2306/BKHCN - ĐTG ngày 01/08/2019
12QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (BẢN CHÍNH)Số 1873/QĐ - TĐC ngày 28/08/2019
13CÔNG VĂN VỀ VIỆC BÁO CÁO KIỂM SOÁT CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ, DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ DẢ QUA SỬ DỤNG NHẬP KHẨU (BẢN CHÍNH)Số 2859/BKHCN - ĐTG ngày 12/09/2019
14CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÁC TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BÁO CÁO THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH VIỆN (BẢN CHÍNH)Số 467/BKHCN - ĐTG ngày 25/02/2020
15CÔNG VĂN VỀ VIỆC CHẤP NHẬN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC SAU KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (BẢN CHÍNH)Số 1402/TĐC - HCHQ ngày 14/05/2020
16BIÊN BẢN LÀM VIỆC VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC TẾ TẠI CÔNG TY CP GIÁM ĐỊNH ĐẠI MINH VIỆT (BẢN CHÍNH)Ngày 05/08/2019
17CÔNG VĂN VỀ VIỆC KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (BẢN CHÍNH)Số 534/CV - HCHQ ngày 04/09/2019
18BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT LÃNH ĐẠO (BẢN CHÍNH)Ngày 07/09/2019
IIIGIẤY PHÉP BỘ NÔNG NGHIỆP
1GIẤY CHỨNG NHẬN HÀNH NGHỀ XỬ LÝ KIỂM DỊCH THỰC VẬT (BẢN CHÍNH)Số 33/XHKT/BVTV-KD ngày 27/12/2017
2QUYẾT ĐỊNH - VỀ VIỆC GIAO DẤU HÀNH NGHỀ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG BẰNG METHYL BROMIDE ĐỐI VỚI VẬT LIỆU, BAO BÌ ĐÓNG GÓI BẰNG GỖ TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (BẢN CHÍNH)Số 895/QĐ-BVTV ngày 04/04/2018
3GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHOSPHIDE 56% (BẢN CHÍNH)Số 85/18/GPNKT-BVTV ngày 29/01/2018
4GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - PHOSPHIDE 56% (BẢN CHÍNH)Số 127/19/GPNKT-BVTV ngày 05/03/2019
5GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT - METHYL BROMIDE 98% (BẢN CHÍNH)Số 126/19/GPNKT-BVTV ngày 05/03/2019
6THÔNG BÁO KẾT QUẢ TẬP HUẤN CHUYÊN MÔN VỀ XỬ LÝ VẬT THỂ THUỘC DIỆN KIỂM DỊCH THỰC VẬT BẰNG BIỆN PHÁP XỬ LÝ XÔNG HƠI KHỬ TRÙNG (BẢN CHÍNH)Số 583/BVTV-KD ngày 12/03/2019Kèm danh sách
7CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ SỐ XỬ LÝ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI BẰNG GỖ THEO TIÊU CHUẨN ISPM 15 (BẢN CHÍNH)Số 2812.17/DMV-CV ngày 28/12/2017
IVGIẤY PHÉP BỘ XÂY DỰNG
1BIÊN BẢN ĐÁNH GIÁ - TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ CHỈ ĐỊNH HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN HỢP QUY (BẢN CHÍNH)Ngày 23/03/2019
2GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (BẢN CHÍNH)Số 912/GCN-BXD ngày 28/12/2018Có phụ lục
3GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN (BẢN CHÍNH)Số 198/CNĐKCN-BXD ngày 19/03/2019Có phụ lục
4QUYẾT ĐỊNH - CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP (BẢN CHÍNH)Số 318/QĐ-BXD ngày 25/04/2019Có phụ lục
5GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (BẢN CHÍNH)Số 1464/GCN-BXD ngày 26/12/2019Có phụ lục
6QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP PHÒNG THÍ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số 0101/2018/DMV.QĐ-TCHC ngày 01/12/2018
7QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - NGUYỄN HỮU HOÀN (BẢN CHÍNH)Số 0102/2018/DMV.QĐ-TCHC ngày 01/12/2018
8QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG - VŨ ĐÌNH DUYẾN (BẢN CHÍNH)Số 0108/2019/DMV.QĐ-TCHC ngày 01/08/2019
9GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHỨNG NHẬN (BẢN CHÍNH)Số 113/CNĐKCN-BXD ngày 15/06/2020ngày nhận 29/7/2020
10GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH XÂY DỰNG (BẢN CHÍNH)Số 117/GCN-BXD ngày 18/6/2020ngày nhận 29/7/2020
11QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THỬ NGHIỆM/CHỨNG NHẬN (BẢN CHÍNH)Số 953/QĐ-BXD ngày 22/7/2020ngày nhận 29/7/2020
VBỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
1PHIẾU TIẾP NHẬN HỒ SƠ (BẢN CHÍNH)Số tiếp nhận 3073 ngày 27/12/2017
VICHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ CÁ NHÂN
ACỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
1GCN đã hoàn thành khóa tập huấn chuyên môn về xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp xử lý xông hơi khử trùng (BẢN CHÍNH)Số 16-XHKT/2019/BVTV-KD ngày 15/03/2019
2Số 18-XHKT/2019/BVTV-KD ngày 15/03/2019
3Chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (BẢN CHÍNH)Số 22/2017/KD2 ngày 17/10/2017
4Số 23/2017/KD2 ngày 17/10/2017
5Số 24/2017/KD2 ngày 17/10/2017
6Số 25/2017/KD2 ngày 17/10/2017
7Số 26/2017/KD2 ngày 17/10/2017
8Số 27/2017/KD2 ngày 17/10/2017
9Số 28/2017/KD2 ngày 17/10/2017
10Số 29/2017/KD2 ngày 17/10/2017
11Số 30/2017/KD2 ngày 17/10/2017
12Số 31/2017/KD2 ngày 17/10/2017
13Thẻ hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kểm dịch thực vật (BẢN CHÍNH)Số 2017.119 ngày 31/10/2017
14Số 2017.120 ngày 31/10/2017
15Số 2017.121 ngày 31/10/2017
16Số 2017.122 ngày 31/10/2017
17Số 2017.123 ngày 31/10/2017
18Số 2017.124 ngày 31/10/2017
19Số 2017.125 ngày 31/10/2017
20Số 2017.126 ngày 31/10/2017
21Số 2017.127 ngày 31/10/2017
22Số 2017.128 ngày 31/10/2017
BVIỆN SỐT RÉT - KST - CT (BỘ Y TẾ)
1Chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn kỹ năng phòng chống côn trùng (BẢN CHÍNH)Số 140/2018-B46 ngày 18/04/2018
2Số 145/2018-B46 ngày 18/04/2018
3Số 161/2018-B46 ngày 18/04/2018
CVIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀNG KHÔNG
1Chứng chỉ sơ cấp thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng (BẢN CHÍNH)Số 03/K32 TNCNXD ngày 24/12/2018
2Số 04/K32 TNCNXD ngày 24/12/2018
3Số 05/K32 TNCNXD ngày 24/12/2018
DVIỆN NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG VLXD NHIỆT ĐỚI
1Chứng chỉ thí nghiệm phương pháp xác định tính chất cơ - lý của Vật liệu xây dựng (BẢN CHÍNH)Số 1811-00015/ITBM-CCTNV ngày 20/12/2018
2Số 1811-00016/ITBM-CCTNV ngày 20/12/2018
3Số 1811-00017/ITBM-CCTNV ngày 20/12/2018
4Số 1811-00017/ITBM-CCTNV ngày 20/12/2018
5Số 1811-00018/ITBM-CCTNV ngày 20/12/2018
ECTY TNHH PHÂN TÍCH KIỂM NGHIỆM VIỆT TÍN
1GCN đã hoàn thành khóa đào tạo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 - yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn & đào tạo đánh giá viên nội bộ (BẢN CHÍNH)Số 00864
2Số 00865
3Số 00866
4Số 00867
5GCN đã hoàn thành khóa đào tạo Phân tích các chỉ tiêu hóa lý đánh giá chất lượng phân bón và đất (BẢN CHÍNH)Số 00840
6Số 00841
7Số 00842
8Số 00843
FVP CÔNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ)
1Chứng nhận quản lý tổ chứng giám định theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17020:2012 (BẢN CHÍNH)Số 419/VIAS
2Số 519/VIAS
3Số 619/VIAS
4Số 719/VIAS
5Số 2419/VIAS
6Chứng nhận quản lý phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 (BẢN CHÍNH)Số 33419/VIAS
7Số 33519/VIAS
8Số 33619/VIAS
9Số 33719/VIAS
10Số 33819/VIAS
GTRUNG TÂM ĐÀO TẠO - TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
1GCN nhận thức chung về đánh giá sự phù hợp - yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức giám định theo TCVN ISO/IEC 17020:2012 (BẢN CHÍNH)Số 0273/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
2Số 0274/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
3Số 0275/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
4Số 0276/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
5Số 0277/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
6Số 0278/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
7Số 0279/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
8Số 0280/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
9Số 0281/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
10Số 0282/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
11Số 0283/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
12Số 0284/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
13Số 0285/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
14Số 0286/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
15Số 0287/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
16Số 0288/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
17Số 0289/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
18Số 0290/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
19Số 0291/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
20Số 0292/2017/ISO-TTĐT ngày 30/03/2017
21GCN đánh giá viên nội bội hệ thống quản lý tổ chức giám định theo TCVN ISO/IEC 17020:2012 (BẢN CHÍNH)Số 0612/2017/ISO-TTĐT
22Số 0613/2017/ISO-TTĐT
23Số 0614/2017/ISO-TTĐT
24Số 0615/2017/ISO-TTĐT
25Số 0616/2017/ISO-TTĐT
26Số 0617/2017/ISO-TTĐT
27Số 0618/2017/ISO-TTĐT
28Số 0619/2017/ISO-TTĐT
29Số 0620/2017/ISO-TTĐT
30Số 0621/2017/ISO-TTĐT
31Số 0622/2017/ISO-TTĐT
32Số 0623/2017/ISO-TTĐT
33Số 0624/2017/ISO-TTĐT
34Số 0625/2017/ISO-TTĐT
35Số 0626/2017/ISO-TTĐT
36Số 0627/2017/ISO-TTĐT
37Số 0628/2017/ISO-TTĐT
38GCN nhận thức chung về đánh giá sự phù hợp - yêu cầu đối với hoạt động của tổ chức chứng nhận sản phẩm theo TCVN ISO/IEC 17065:2013 (BẢN CHÍNH)Số 0293/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
39Số 0294/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
40Số 0295/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
41Số 0296/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
42Số 0297/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
43Số 0298/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
44Số 0299/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
45Số 0300/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
46Số 0301/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
47Số 0302/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
48Số 0303/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
49Số 0304/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
50Số 0305/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
51Số 0306/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
52Số 0307/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
53Số 0308/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
54Số 0309/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
55Số 0310/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
56Số 0311/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
57Số 0312/2017/ISO-TTĐT ngày 31/03/2017
58CHỨNG CHỈ Nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17020:2012 (BẢN CHÍNH)Số 331.25/VSQI ngày 26/06/2020
59Số 331.26/VSQI ngày 26/06/2020
60Số 331.27/VSQI ngày 26/06/2020
61Số 331.28/VSQI ngày 26/06/2020
64CHỨNG CHỈ Nhận thức chung và chuyên gia đánh giá nội bộ theo ISO/IEC 17025:2017 (BẢN CHÍNH)Số 324.1.33/VSQL ngày 18/6/2020
63Số 324.1.34/VSQL ngày 18/6/2020
62Số 324.1.35/VSQL ngày 18/6/2020
VIIGIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH MÁY MÓC, THIẾT BỊ
ACÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN KHU VỰC 3
1GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN MÁY THỬ NÉN (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0402 ngày 24/12/2019
2GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN TỦ SẤY (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0403 ngày 24/12/2019
3GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN LÒ NUNG (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0404 ngày 24/12/2019
4GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0405 ngày 24/12/2019
5GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN CÂN ĐIỆN TỬ (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0406 ngày 24/12/2019
6GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN LOS ANGELES (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0407 ngày 24/12/2019
7GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN ĐỒNG HỒ SO (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0408 ngày 24/12/2019
8GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0409 ngày 24/12/2019
9GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0410 ngày 24/12/2019
10GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0411 ngày 24/12/2019
11GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0412 ngày 24/12/2019
12GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0413 ngày 24/12/2019
13GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0414 ngày 24/12/2019
14GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0415 ngày 24/12/2019
15GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0416 ngày 24/12/2019
16GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0417 ngày 24/12/2019
17GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0418 ngày 24/12/2019
18GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0419 ngày 24/12/2019
19GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0420 ngày 24/12/2019
20GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0421 ngày 24/12/2019
21GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0422 ngày 24/12/2019
22GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0423 ngày 24/12/2019
23GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0424 ngày 24/12/2019
24GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0425 ngày 24/12/2019
25GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0426 ngày 24/12/2019
26GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0427 ngày 24/12/2019
27GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0428 ngày 24/12/2019
28GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0429 ngày 24/12/2019
29GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0430 ngày 24/12/2019
30GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0431 ngày 24/12/2019
31GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0432 ngày 24/12/2019
32GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0433 ngày 24/12/2019
33GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0434 ngày 24/12/2019
34GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0435 ngày 24/12/2019
35GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0436 ngày 24/12/2019
36GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0437 ngày 24/12/2019
37GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0438 ngày 24/12/2019
38GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - SÀNG THỬ NGHIỆM (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0439 ngày 24/12/2019
39GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - THƯỚC CẶP (BẢN CHÍNH)Số KV3 - 0454 ngày 24/12/2019
BTRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG MIỀN NAM (ĐK 76)
1GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ NÉN (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.001 ngày 18/12/2018
2GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN LOS ANGELES (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.002 ngày 18/12/2018
3GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ KÉO - NÉN - UỐN (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.003 ngày 18/12/2018
4GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - ĐỒNG HỒ SO (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.004 ngày 18/12/2018
5GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.005 ngày 18/12/2018
6GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ ĐỘ MÀI MÒN (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.006 ngày 18/12/2018
7GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - CÂN ĐIỆN TỬ (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.007 ngày 18/12/2018
8GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - CÂN ĐIỆN TỬ (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.008 ngày 18/12/2018
9GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - TỦ SẤY (BẢN CHÍNH)Số CJH.18.009 ngày 18/12/2018
10GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ NÉN (BẢN CHÍNH)Số AAC.20.054 ngày 10/04/2020
CCTY CP KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU CHUẨN ĐO LƯỜNG
1GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ ĐỘ BỀN KÉO NÉN (BẢN CHÍNH)Số 200201/MB.CN ngày 14/01/2020
2GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY THỬ MÀI MÒN LOS ANGELES (BẢN CHÍNH)Số 200202/MB.CN ngày 14/01/2020
3GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY THỬ ĐỘ BỀN NÉN (BẢN CHÍNH)Số 200203/MB.CN ngày 14/01/2020
4GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY KIỂM TRA KÉO NÉN ĐA NĂNG (BẢN CHÍNH)Số 200204/MB.CN ngày 14/01/2020
5GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY ĐẦM MARSHALL TỰ ĐỘNG (BẢN CHÍNH)Số 200205/MB.CN ngày 14/01/2020
6GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - MÁY UỐN GẠCH (BẢN CHÍNH)Số 200206/MB.CN ngày 14/01/2020
7GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY CHIẾT NHỰA LY TÂM (BẢN CHÍNH)Số 200207/MB.CN ngày 14/01/2020
8GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY LẮC SÀNG (BẢN CHÍNH)Số 200208/MB.CN ngày 14/01/2020
9GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - TỦ SO MÀU (BẢN CHÍNH)Số 200209/MB.CN ngày 14/01/2020
10GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ THỬ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẬT NẢY (BẢN CHÍNH)Số 200210/MB.CN ngày 14/01/2020
11GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - KÍCH THỦY LỰC (BẢN CHÍNH)Số 200211/MB.CN ngày 14/01/2020
12GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ THỬ CƯỜNG ĐỘ MẶT ĐƯỜNG BENKELMAN BEAM (BẢN CHÍNH)Số 200212/MB.CN ngày 14/01/2020
13GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - MÁY MÀI MÒN BỀ MẶT (BẢN CHÍNH)Số 200214/MB.CN ngày 14/01/2020
14GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - GÔNG TỪ (BẢN CHÍNH)Số 200215/MB.CN ngày 14/01/2020
15GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - CUNG LỰC MÁY NÉN MARSHALL (BẢN CHÍNH)Số 200216/MB.CN ngày 14/01/2020
16GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - VÒNG ĐO LỰC MÁY NÉN CBR (BẢN CHÍNH)Số 200217/MB.CN ngày 14/01/2020
17GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - BỘ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ TỦ SẤY (BẢN CHÍNH)Số 200218/MB.CN ngày 14/01/2020
18GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - BỘ ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN NHIỆT ĐỘ LÒ NUNG (BẢN CHÍNH)Số 200219/MB.CN ngày 14/01/2020
19GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - CÂN ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ SỐ 30KG (BẢN CHÍNH)Số 200220/MB.CN ngày 14/01/2020
20GIẤY CHỨNG NHẬN HIỆU CHUẨN - CÂN ĐIỆN TỬ HIỂN THỊ SỐ 3KG (BẢN CHÍNH)Số 200221/MB.CN ngày 14/01/2020
21GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ ĐO ĐỘ KIM LÚN NHỰA ĐƯỜNG (BẢN CHÍNH)Số 200222/MB.CN ngày 14/01/2020
22GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ ĐO ĐỘ HÓA MỀM (BẢN CHÍNH)Số 200223/MB.CN ngày 14/01/2020
23GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ BỐC CHÁY NHỰA ĐƯỜNG (BẢN CHÍNH)Số 200224/MB.CN ngày 14/01/2020
24GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - THIẾT BỊ ĐO GIÃN DÀI NHỰA ĐƯỜNG (BẢN CHÍNH)Số 200225/MB.CN ngày 14/01/2020
25GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT QUẢ ĐO, THỬ NGHIỆM - VÒNG ĐO LỰC MÁY NÉN CBR (BẢN CHÍNH)Số 200226/MB.CN ngày 14/01/2020