Category Archives: Giám định

DMV Control cung cấp các dịch vụ giám định như: Giám định phục vụ quản lý nhà nước; Đóng gói, chứng nhận chèn lót, chằng buộc, lashing hàng hóa và chứng nhận vận tải; Giám định thương mại; Giám định tổn thất và các Giám định khác.