KIỂM ĐỊNH

DMVCONTROL hiện đang làm dịch vụ kiểm định vì đối với các công trình phải có giấy chứng nhận phù hợp về chất lượng trước khi đưa vào sử dụng, tùy theo yêu cầu về mức độ an toàn đặt ra cho công trình, nội dung kiểm tra, chứng nhận chất lượng phù hợp có thể là một, một số hoặc toàn bộ các nội dung sau.

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 25 Nghị định 46/2015/NĐ-CP, nhà thầu thi công phải trình chủ đầu tư chấp thuận “kế hoạch tổ chức thí nghiệm và kiểm định chất lượng, quan trắc, đo đạc các thông số kỹ thuật của công trình theo yêu cầu thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật”.

Do đó, nhà thầu thi công phải nghiên cứu chỉ dẫn kỹ thuật, hồ sơ thiết kế để xác định loại vật liệu, vật tư nào cần phải làm thí nghiệm và các phép thử cụ thể cho từng loại vật tư, vật liệu này.