replica órák akciós akció, 70% kedvezménnyel és ingyenes kiszállítással, elérhető replika órák Rolex, Omega, Breitling, Hublot és más figyelemre méltó hamis órákkal

Quy định về phân tích, giám định để phân loại hàng hóa

Thông tư 128/2013/TT-BTC quy định cụ thể về việc phân tích, giám định về phân loại hàng hóa. Đây là nội dung mới được quy định tại văn bản này.

Theo đó, Thông tư quy định về đối tượng phân tích, giám định để phân loại hàng hóa là mẫu hàng hóa xuất nhập khẩu. Khi phát sinh yêu cầu phân tích giám định thì cơ quan hải quan gửi Trung tâm Phân tích phân loại thuộc Tổng cục Hải quan. Nếu Trung tâm Phân tích phân loại chưa đủ điều kiện phân tích thì gửi yêu cầu tới tổ chức sự nghiệp hoạt động dịch vụ kỹ thuật của các Bộ quản lý chuyên ngành hoặc tổ chức kinh doanh dịch vụ giám định theo quy định của Luật Thương mại.

Tổng cục Hải quan công bố Danh mục những mặt hàng Trung tâm Phân tích phân loại chưa đủ điều kiện phân tích.

Về hồ sơ yêu cầu phân tích gồm: Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa, tài liệu kỹ thuật có liên quan, tờ khai hải quan của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu yêu cầu phân tích. Trường hợp đã kiểm tra thực tế hàng hoá thì phải ghi rõ kết quả kiểm tra của công chức hải quan, hợp đồng thương mại, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nếu có), bảng kê danh mục tài liệu của hồ sơ.

Trường hợp yêu cầu phân tích để phục vụ xác định trước mã số: Trên cơ sở mẫu hàng hóa do tổ chức, cá nhân có đề nghị xác định trước mã số gửi, Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác định trước lập 02 Phiếu yêu cầu phân tích, Cục Hải quan lưu 01 bản, gửi Trung tâm Phân tích phân loại 01 bản. Hồ sơ phân tích gửi Trung tâm Phân tích phân loại là bản chụp hồ sơ xác định trước mã số theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Hồ sơ trưng cầu giám định: Thực hiện theo quy định về giám định hàng hoá.

Khi nhận được mẫu hàng hóa và hồ sơ yêu cầu phân tích, Trung tâm Phân tích phân loại phải lập phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích. phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích được lập thành. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Trung tâm Phân tích phân loại phải gửi phiếu tiếp nhận yêu cầu phân tích cho cơ quan hải quan yêu cầu phân tích để theo dõi. Trường hợp mẫu hàng hóa và hồ sơ yêu cầu phân tích không đáp ứng quy định, Trung tâm Phân tích phân loại phải thông báo bằng văn bản, trả lại mẫu hàng hóa và hồ sơ. Cơ quan hải quan nơi yêu cầu phân tích có trách nhiệm nhận lại hồ sơ và mẫu hàng hóa để bổ sung theo quy định.

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cái Mép phối hợp với Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan BR-VT) phát hiện và bắt giữ hàng cấm nhập khẩu.

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và mẫu hàng hóa, Trung tâm Phân tích phân loại có văn bản thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ của hàng hóa cần phân tích có từ 02 mẫu hàng hóa trở lên hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần phải có thêm thời gian phân tích, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu hàng hóa và hồ sơ của hàng hóa cần phân tích, Trung tâm Phân tích phân loại phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích biết và dự kiến thời gian trả lời kết quả phân tích.

Sau khi có kết quả phân tích, Trung tâm Phân tích phân loại có văn bản thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan kèm bản chụp hồ sơ phân tích để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản thông báo kết quả phân loại hàng hóa.

Văn bản thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, công khai trên trang thông tin điện tử và áp dụng thống nhất trong ngành Hải quan.

replica rolex